หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-093ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10103.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำแกงได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของแกงโขลกเครื่องแกงใส่พริกได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของแกง 10103.01.01 60128
10103.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 1.2 ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10103.01.02 60132
10103.02 จัดเตรียม วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของแกงที่ทำ 10103.02.03 60129
10103.02 จัดเตรียม วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 10103.02.01 60133
10103.02 จัดเตรียม วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10103.02.02 60134
10103.03 โขลกเครื่องแกงใส่พริก 3.1 โขลกเครื่องแกงใส่พริกได้ตามที่กำหนด 10103.03.01 60130
10103.04 จัดตกแต่งและนำเสนอแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนอแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของแกง 10103.04.01 60131

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ