หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-130ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10201.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับยำ ประเภทน้ำใส ลาบ พล่า 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ในการทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า ได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10201.01.01 13062
10201.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับยำ ประเภทน้ำใส ลาบ พล่า 1.2 ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10201.01.02 13063
10201.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับยำ ประเภทน้ำใส ลาบ พล่า 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของยำลาบ พล่า ที่ทำ 10201.02.01 13064
10201.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับยำ ประเภทน้ำใส ลาบ พล่า 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับยำประเภทน้ำใสลาบ พล่า ได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของยำ 10201.02.02 13065
10201.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับยำ ประเภทน้ำใส ลาบ พล่า 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10201.02.03 13066
10201.03 ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า ชนิดต่างๆ 3.1 ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10201.03.01 73557
10201.04 จัดตกแต่งและนำเสนอ ยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนอยำประเภทน้ำใสลาบ พล่า ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของยำ 10201.04.01 13067

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ