หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดซื้อวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-101ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดซื้อวัตถุดิบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20401.01 วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารไทย 1.1เลือกแหล่งวัตถุดิบอาหารได้ 20401.01.01 13319
20401.01 วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารไทย 1.2 ประมาณการใช้วัตถุดิบได้ตามที่กำหนดไว้ในตำรับอาหารมาตรฐานได้ 20401.01.02 13320
20401.01 วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารไทย 1.3 กำหนดขั้นตอนการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารไทยได้ 20401.01.03 13321
20401.02 กำหนดมาตรฐานวัตถุดิบอาหารไทย 2.1 กำหนดมาตรฐานวัตถุดิบได้เหมาะสมกับอาหารที่ผลิต 20401.02.01 13322
20401.02 กำหนดมาตรฐานวัตถุดิบอาหารไทย 2.2 ทักษะการสืบค้นเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่น 20401.02.02 13323
20401.02 กำหนดมาตรฐานวัตถุดิบอาหารไทย 2.3 จัดทำคู่มือมาตรฐานวัตถุดิบโดยเขียนรายละเอียดเชิงพรรณา และมีรูปภาพประกอบ 20401.02.03 13324
20401.03 ควบคุมการสั่งซื้ออาหารไทย 3.1 ตรวจสอบปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบได้ 20401.03.01 13325
20401.03 ควบคุมการสั่งซื้ออาหารไทย 3.2 สามารถสืบค้นข้อมูลราคาสินค้าได้ 20401.03.02 13326
20401.04 รายงานการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารไทย 4.1 นำเสนอการสั่งซื้อต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนด 20401.04.01 13327

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ