หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-103ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20302.01 สร้างตำรับอาหารไทยใหม่ 1.1 สร้างตำรับอาหารมาตรฐาน ที่มีคำแนะนำและขั้นตอนการประกอบอาหาร 20302.01.01 13308
20302.01 สร้างตำรับอาหารไทยใหม่ 1.2 มีการชั่ง ตวง วัดและการเปรียบเทียบมาตราส่วนในระบบต่างๆ 20302.01.02 13309
20302.01 สร้างตำรับอาหารไทยใหม่ 1.3 เตรียมปรุง และการจัดเสิร์ฟ ตำรับอาหารที่พัฒนาขึ้นใหม่และจดบันทึกรายละเอียดต่างๆตามแบบที่กำหนดไว้ได้ 20302.01.03 13310
20302.02 คำนวณต้นทุนอาหารไทยที่พัฒนาใหม่ 2.1 การประมาณการใช้วัตถุดิบ และเครื่องปรุงตามตำรับมาตรฐานที่กำหนด 20302.02.01 13311
20302.02 คำนวณต้นทุนอาหารไทยที่พัฒนาใหม่ 2.2การคิดต้นทุนอาหารได้ 20302.02.02 13312
20302.02 คำนวณต้นทุนอาหารไทยที่พัฒนาใหม่ 2.3 การกำหนดราคาขายได้ 20302.02.03 13313
20302.03 ทดสอบการยอมรับตำรับอาหารไทยที่พัฒนาขึ้นใหม่ 3.1 ทดสอบการยอมรับตำรับอาหารที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้ตามขั้นตอนของการทดสอบการยอมรับ 20302.03.01 13314
20302.03 ทดสอบการยอมรับตำรับอาหารไทยที่พัฒนาขึ้นใหม่ 3.2 ปรับตำรับอาหารที่พัฒนาขึ้นให้เป็นตำรับมาตรฐาน 20302.03.02 13315
20302.04 ถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกอบอาหารที่พัฒนาใหม่ 4.1 เขียนขั้นตอนการพัฒนาตำรับอาหารไทยได้ 20302.04.01 13316
20302.04 ถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกอบอาหารที่พัฒนาใหม่ 4.2 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 20302.04.02 13317
20302.04 ถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกอบอาหารที่พัฒนาใหม่ 4.3 ให้คำปรึกษากรณีที่เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัยในอาหารได้ 20302.04.03 13318

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ