หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-100ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20902.01 ฟังเพื่อแปลความหมายภาษาไทยเพื่องานครัวอาหารไทย 1.1 ฟังและแปลความหมายของรูปประโยคภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในครัวอาหารไทยได้ 20902.01.01 13369
20902.02 อ่านประโยคภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 2.1อ่านคำสั่งภาษาไทยได้ 20902.02.01 13370
20902.02 อ่านประโยคภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 2.2 อ่านประโยคภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในครัวอาหารได้และลงมือปฏิบัติตามคำสั่งได้ 20902.02.02 13371
20902.03 เขียนคำสั่ง และตำรับอาหารเป็นภาษาไทย 3.1 เขียนคำสั่งในการปฏิบัติงานเป็นภาษาไทยได้ 20902.03.01 13372
20902.03 เขียนคำสั่ง และตำรับอาหารเป็นภาษาไทย 3.2 เขียนตำรับอาหารเป็นภาษาไทยได้ 20902.03.02 13373

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ