หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คำนวณราคาขายอาหารไทย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-105ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คำนวณราคาขายอาหารไทย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20602.01 คิดต้นทุนอาหารไทย 1.1 คำนวณต้นทุนอาหารไทยที่ผลิตได้ 20602.01.01 13349
20602.02 กำหนดกำไร 1.1 กำหนดกำไรที่ได้จากการจัดจำหน่ายอาหารไทยได้ 20602.02.01 13350
20602.03 กำหนดราคาขาย 2.1 กำหนดราคาขายเพื่อบรรลุกำไรตามเป้าหมายให้ได้ตามที่ธุรกิจกำหนดไว้ 20602.03.01 13351
20602.03 กำหนดราคาขาย 2.2 กำหนดราคาขายเพื่อกำไรสูงสุดของธุรกิจ 20602.03.02 13352
20602.03 กำหนดราคาขาย 2.3 เลือกใช้วิธีการกำหนดราคาขายที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อได้กำไรที่เหมาะสมที่สุด 20602.03.03 13353

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ