หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-120ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10602.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น ได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10602.01.01 13123
10602.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 1.2 ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10602.01.02 13124
10602.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นที่ทำ 10602.02.01 13125
10602.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10602.02.02 13126
10602.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10602.02.03 13127
10602.03 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นชนิดต่างๆ 3.1 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10602.03.01 13128
10602.04 จัดตกแต่ง และนำเสนออาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนออาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10602.04.01 13129

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ