หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำขนมหวานประเภทกวน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-138ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำขนมหวานประเภทกวน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10908.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำขนมหวานประเภทกวน 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำขนมหวานประเภทกวนได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10908.01.01 13216
10908.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำขนมหวานประเภทกวน 1.2 ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10908.01.02 13217
10908.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานประเภทกวน 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับขนมหวานประเภทกวนที่ทำ 10908.02.01 13218
10908.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานประเภทกวน 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานประเภทกวนได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10908.02.02 13219
10908.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานประเภทกวน 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10908.02.03 13220
10908.03 ทำขนมหวานประเภทกวนชนิดต่างๆ 3.1 ทำขนมหวานประเภทกวน ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10908.03.01 13221
10908.04 จัดตกแต่ง และนำเสนอขนมหวานประเภทกวน 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนอขนมหวานประเภทกวนได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10908.04.01 13222

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ