หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-117ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10801.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำอาหารว่างประเภทนึ่ง ได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10801.01.01 13153
10801.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 1.2 ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10801.01.02 13154
10801.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับอาหารว่างประเภทนึ่งที่ทำ 10801.02.01 13155
10801.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่งได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10801.02.02 13156
10801.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10801.02.03 13157
10801.03 ทำอาหารว่างประเภทนึ่งชนิดต่างๆ 3.1 ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10801.03.01 13158
10801.04 จัดตกแต่ง และนำเสนออาหารว่างประเภทนึ่ง 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนออาหารว่างประเภทนึ่งได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10801.04.01 13159

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ