สาขาวิชาชีพการบิน ( 43 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพการบิน กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Airplanes ช่างอากาศยาน (เครื่องบิน) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Airplanes ช่างอากาศยาน (เครื่องบิน) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Airplanes ช่างอากาศยาน (เครื่องบิน) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Helicopters ช่างอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Helicopters ช่างอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Helicopters ช่างอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Avionics ช่างอากาศยาน (เอวิโอนิกส์) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Avionics ช่างอากาศยาน (เอวิโอนิกส์) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Avionics ช่างอากาศยาน (เอวิโอนิกส์) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถระวางบรรทุก ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถระวางบรรทุก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถทรานสปอร์ตเตอร์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถทรานสปอร์ตเตอร์ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถสายพาน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถสายพาน ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถยก ระดับ 3
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขนถ่ายสัมภาระ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขนถ่ายสัมภาระ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถบันไดผู้โดยสาร ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถบันไดผู้โดยสาร ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถบริการผู้โดยสารทุพพลภาพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถบริการผู้โดยสารทุพพลภาพ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถลากจูงอากาศยาน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถลากจูงอากาศยาน ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานทำความสะอาดภายในอากาศยาน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานทำความสะอาดภายในอากาศยาน ระดับ 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการบิน

สาขาวิชาชีพการบิน
อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถบันได 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถและควบคุมรถยก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถลากจูงเครื่องบิน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถรับส่งสัมภาระผู้โดยสาร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถทรานสปอร์ทเตอร์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถลากจูงคอนเทนเนอร์/แผ่นระวางสินค้า 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานยกของและสัมภาระ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานทำความสะอาดเครื่องบิน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องบินปีกแข็ง (Aircraft Mechanic :Airplanes (Piston),(Gas Turbine)) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ (Aircraft Mechanic :Helicopters) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aircraft Mechanic :Avionics) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคนิคประจำเครื่องฝึกบินจำลอง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
Aircraft Mechanics : Airplanes ช่างอากาศยาน (เครื่องบิน) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
Aircraft Mechanics : Helicopters ช่างอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
Aircraft Mechanics : Avionics ช่างอากาศยาน (เอวิโอนิกส์) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานควบคุมรถระวางบรรทุก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานควบคุมรถทรานสปอร์ตเตอร์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถสายพาน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานควบคุมรถยก 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขนถ่ายสัมภาระ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานควบคุมรถบันไดผู้โดยสาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานควบคุมรถบริการผู้โดยสารทุพพลภาพ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขับรถลากจูงอากาศยาน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานทำความสะอาดภายในอากาศยาน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ