คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Avionics ช่างอากาศยาน (เอวิโอนิกส์) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Avionics ช่างอากาศยาน (เอวิโอนิกส์) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      A person with specialize skill and technique who is capable working on any complicated tasks. The one could also participate in planning and organizing his/her organization as well as creating innovation. The one could communicate fluently in foreign language and able to guide and train his/her co-workers. 

Characteristics of Outcomes
      Capable of planning, organizing, and managing all tasks. Also become the team leaders for his/her co-workers.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. The minimum age for person who wants to qualify this level is 18 years old.
2. Legitimates one of the following:
      2.1 Holds a minimum Vocational Certificate or equivalence, and at least eight years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.2 Holds a High Vocational Certificate, completed in aircraft maintenance course and at least four years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.3 Holds a High Vocational Certificate or equivalence, and at least six years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.4 Holds a Bachelor’s Degree, completed in aircraft maintenance course or equivalence and at least four years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.5 Holds a Bachelor’s Degree or equivalence, and at least five years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.6 Holds a Professional Qualification Certificate level 4, and at least four years experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.7 Hold Aircraft Maintenance License from The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) with type rating and have authorized to sign airworthiness release aircraft to service.

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

Aircraft Mechanics: Avionics

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-MANS-234A Plan and organize aviation maintenance work activities.
AVT-CIST-269A Perform administrative processes to prepare for certification of civil aircraft.
AVT-DBHR-235A Plan and implement civil aircraft maintenance activities.
AVT-CNOW-236A Supervise civil aircraft maintenance activities and manage human resources in the workplace.
AVT-OETI-237A Apply work health and safety procedures at supervisor level in aviation.
AVT-RRLC-238A Manage deployed/detached aviation maintenance activities.
AVT-QAGN-239A Write aviation technical publications.
AVT-BWYX-240A Manage self in the aviation maintenance environment.
AVT-OTKJ-241A Prepare and manage aviation maintenance organization budgets and financial.
AVT-DIOZ-270A Perform advanced troubleshooting in aircraft avionic maintenance.
AVT-JVGS-271A Perform aircraft weight and balance calculations as a result of modifications.
AVT-WZJY-244A Apply systems engineering procedures to airworthiness engineering design.
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ