คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Avionics ช่างอากาศยาน (เอวิโอนิกส์) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Avionics ช่างอากาศยาน (เอวิโอนิกส์) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      A person with specialize skill and technique who is capable working as an aircraft mechanic. The one can handle much more complicated tasks by applying theory, basic knowledge, and necessary tools by his own experiences.

Characteristics of Outcomes
      Capable of inspecting, testing, and analyzing  all minor and major component of the aircraft through a technical manual. 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. The minimum age for person who wants to qualify this level is 18 years old.
2. Legitimates one of the following:
      2.1 Holds a minimum Vocational Certificate or equivalence, and at least six years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.2 Holds a High Vocational Certificate, completed in aircraft maintenance course and at least two years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.3 Holds a High Vocational Certificate or equivalence, and at least four years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.4 Holds a Bachelor’s Degree, completed in aircraft maintenance course or equivalence and at least two years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.5 Holds a Bachelor’s Degree or equivalence, and at least three years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.6 Holds a Professional Qualification Certificate level 3, and at least two years experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

Aircraft Mechanics: Avionics

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-BQVI-219A Use computers in aviation maintenance-related integrated logistic support.
AVT-DTSB-258A Inspect, test and troubleshoot basic aircraft electrical systems and components.
AVT-MBCN-259A Inspect aircraft electrical systems and components.
AVT-KWIF-260A Inspect aircraft instrument systems and components.
AVT-RIMG-261A Inspect fixed wing aircraft automatic flight control systems and components.
AVT-FNPZ-262A Inspect aircraft electronic systems and components.
AVT-MENC-263A Test and troubleshoot aircraft electrical systems and components.
AVT-BQYC-264A Test and troubleshoot aircraft instrument systems and components.
AVT-PHCN-265A Test and troubleshoot aircraft radio frequency navigation and communications.
AVT-UHMH-266A Test and troubleshoot fixed wing aircraft automatic flight control systems and components.
AVT-ALYR-267A Inspect, test and troubleshoot rotary wing aircraft automatic flight control systems and components.
AVT-BPNK-268A Test and troubleshoot aircraft pulse systems and components.
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ