คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ให้การดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยภายในเที่ยวบิน สามารถประเมินเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน และตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบินได้ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้โดยสารได้ รวมทั้งมีทักษะการคิด การสื่อสารสามารถประสานงานกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเที่ยวบินได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ปัจจุบันเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 

          2. หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติในข้อที่ 1 ระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินต้องไม่เกิน 3 ปี และเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาอย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ์ทำงานบนเครื่องบินอย่างน้อย 1 ปี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FAD-5-016ZB สื่อสารระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
AVT-FAD-5-017ZB ประสานงานระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
AVT-FAD-5-009ZB ดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร
AVT-FAD-5-010ZB ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-5-013ZB ให้บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-5-014ZB ประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-5-015ZB แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0197-A : บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จํากัด
CB-0233-A : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
CB-0158-A : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
CB-0094-A : สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ยินดีต้อนรับ