คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของสายการบิน ช่วยอำนวยความสะดวก และปฏิบัติงานตามหลักการดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน อธิบายสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน และสามารถแก้ปัญหาการบริการในเที่ยวบินที่พบเป็นประจำ รวมถึงสามารถปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FAD-4-007ZB ปฏิบัติงานตามหลักการความปลอดภัยและดูแลด้านความปลอดภัย
AVT-FAD-4-008ZB เข้าใจสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-4-011ZB ให้ข้อมูลและระเบียบปฏิบัติ ด้านการเดินทางแก่ผู้โดยสาร
AVT-FAD-4-012ZB แก้ปัญหาด้านการบริการที่เกิดขึ้นในเที่ยวบิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0197-A : บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จํากัด
CB-0158-A : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
CB-0239-A : วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
CB-0094-A : สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ยินดีต้อนรับ