คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถกำกับดูแลและจัดการภายในเที่ยวบิน พัฒนาระบบการทำงานภายในเที่ยวบินเพื่อการดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้เป็นไปตามมาตรฐานของสายการบิน รวมทั้งให้คำปรึกษาในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 

          2. หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติในข้อที่ 1 ระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินต้องไม่เกิน 3 ปี และเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาอย่างน้อย 1 ปี 

          3. กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นที่ 5 จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ 20501 และ 20502

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FAD-6-018ZB กำกับดูแลการจัดการภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-6-019ZB พัฒนาคุณภาพการทำงานภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-6-009ZB ดูแลความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสาร
AVT-FAD-6-010ZB ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-6-015ZB แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในเที่ยวบิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0197-A : บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จํากัด
CB-0094-A : สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ยินดีต้อนรับ