คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่มีสมรรถนะในระดับนี้ มีทักษะทางความคิดในการวางแผน สามารถจัดสรรอัตรากำลังในการปฏิบัติงานประจำวัน ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารบริเวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารและบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง ดูแลความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้โดยสาร แก้ปัญหาที่คาดการณ์ได้ สามารถประสานงานเพื่อผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการวางแผนอัตรากำลังตามสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นหัวหน้างานระดับต้นที่มีความรู้และความชำนาญในงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น มีทักษะการสื่อสาร การสังเกต สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการทำงานแก่บุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ถูกต้อง สรุปปัญหาเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ ข้อปฏิบัติ ระเบียบวิธี และเทคนิคทางความคิดในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังและพัฒนาคุณภาพการบริการในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. เป็นพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นที่มีประสบการณ์ทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี พร้อมมีหลักฐานยืนยัน

          2. หากปัจจุบันไม่ได้เป็นพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ต้องมีประสบการณ์เป็นพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี โดยระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่เกิน 2 ปี พร้อมมีหลักฐานยืนยัน

          3. กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 จะต้องถือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพอย่างน้อย 1 ปี และหนังสือรับรองฯ ยังไม่หมดอายุ จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะจำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 30104 30107 30301 และ 30302 โดยทำการทดสอบด้วยการสอบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และการสอบสัมภาษณ์

                    3.1 กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ) จะต้องถือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพอย่างน้อย 1 ปี และหนังสือรับรองฯ ยังไม่หมดอายุ จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะจำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 30104 30107 30301 และ 30302

                    3.2 กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และหนังสือรับรองฯ หมดอายุ ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบจะต้องแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง จะสอบทุกหน่วยสมรรถนะด้วยการสอบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และการสอบสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          พนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDI-5-112ZC อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่ผู้โดยสาร
AVT-GDI-5-124ZC ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ
AVT-GDI-5-113ZC ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
AVT-GDI-5-116ZC ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
AVT-GDI-5-126ZC จัดสรรกำลังคนในการปฏิบัติงาน
AVT-GDI-5-127ZC จัดสรรอุปกรณ์ในการให้บริการผู้โดยสาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0094-A : สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ยินดีต้อนรับ