หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดสรรกำลังคนในการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-GDI-5-126ZC

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดสรรกำลังคนในการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5112 อาชีพต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการจัดสรรกำลังคนของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง สังเกตการณ์ และติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

มาตรฐานและข้อกำหนดของสายการบิน


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30301.01 กำหนดอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานประจำวัน 1. จัดทำตารางการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละเที่ยวบินในแต่ละวันตามความเหมาะสม (Daily Assignment) 30301.01.01 90251
30301.01 กำหนดอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานประจำวัน 2. มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่งตามความเหมาะสม 30301.01.02 90253
30301.01 กำหนดอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานประจำวัน 3. ตรวจสอบจำนวนพนักงานประจำวัน 30301.01.03 90254
30301.02 กำหนดอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 1. ติดต่อหน่วยงานเพื่อขออัตรากำลังกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 30301.02.03 90252
30301.02 กำหนดอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 2. ปรับตารางการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละเที่ยวบิน 30301.02.01 90255
30301.02 กำหนดอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 3. มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบตามตารางการทำงานที่เปลี่ยนแปลง 30301.02.02 90256

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ- ทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อการทำงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ- ทักษะในการตรวจสอบ และการสังเกต- ทักษะการอ่านและตีความข้อมูลคำสั่ง ขั้นตอน กระบวนการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำลังคนในการปฏิบัติงาน- ทักษะการจัดการเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่- ทักษะภาวะผู้นำในการบริหารจัดการบุคคล- ทักษะการตัดสินใจในการจัดสรร ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลด ตารางการทำงานและอัตรากำลังคน- ทักษะการจัดการในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน- ทักษะการมอบหมายงานตามอัตรากำลังคน- ทักษะทางความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยงเพื่อการวางแผนอัตรากำลังคนที่เหมาะสมตามสถานการณ์ปกติ และ/หรือ สถานการณ์ไม่ปกติ- ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการวางแผนรองรับตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม- ทักษะการรายงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกะทันหัน โดยสอดคล้องกับกฎข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติของสายการบิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ในเรื่องกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสายการบิน- ความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน กระบวนการและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ- ความรู้ในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งบุคคล อุปกรณ์ กระบวนการ และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน- ความรู้ในเรื่องข้อมูลขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Work Scope) เพื่อการจัดสรรอัตรากำลังที่ครอบคลุมและเหมาะสม- ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการบุคคล กฎระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมาย หรือ ตามระเบียบของสายการบิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน          - เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน          - แบบประเมินการสัมภาษณ์(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          - ใบบันทึกรายละเอียดการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรกำลังคนในการปฏิบัติหน้าที่และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง          1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง          2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง          3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน และการสอบสัมภาษณ์          *ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะและหน่วยสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหม่อีกครั้ง


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตการปฏิบัติงานเพื่อการวางแผนอัตรากำลังคนประจำวันตามความเหมาะสม และการมอบหมายภาระหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละเที่ยวบิน รวมถึงการวางแผนงานกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับตารางการทำงาน จัดสรรอัตรากำลัง และมอบหมายภาระหน้าที่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม(ก) คำแนะนำ          ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ          1. ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures) ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดสรรกำลังคนตามมาตรฐานสายการบิน          2. สถานที่ทำงาน (Work Site) ส่วนปฏิบัติงาน          3. สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions) การเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงของอัตรากำลังคนตามเหตุการณ์ไม่ปกติ          4. ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents) นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสายการบิน ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน กฎระเบียบข้อบังคับของสายการบิน ระเบียบวิธี และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ข) คำอธิบายรายละเอียด          1. ตารางการปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Assignment) ในที่นี้หมายถึง แผนงานการจัดสรรอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่และการมอบหมายภาระหน้าที่ให้แก่บุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงการกำหนดเวลาเข้างาน เวลาพัก และเวลาสิ้นสุดการทำงานประจำวัน          2. อัตรากำลัง หมายถึง แผนอัตรากำลังคนตามมาตรฐานที่สายการบินกำหนด ในที่นี้ รูปแบบของแผนตามที่สายการบินกำหนด เช่น แผนอัตรากำลังประจำสัปดาห์ (Weekly Roster) แผนอัตรากำลังประจำเดือน (Monthly Roster) และให้ความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับแผนอัตรากำลังประจำปี (Yearly Manpower Planning)          3. เหตุการณ์ไม่ปกติ ในที่นี้หมายถึง เที่ยวบินล่าช้า (Flight Delay) เที่ยวบินยกเลิก (Flight Cancellation) เที่ยวบินเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง (Flight Divert) หรือสถานการณ์ไม่ปกติที่สายการบินไม่สามารถให้บริการตามที่ตกลงกับผู้โดยสารได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          18.1 สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ