Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่ผู้โดยสาร
1
2
ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ
3
4
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
5
6
7
ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
8
9
จัดสรรกำลังคนในการปฏิบัติงาน
10
11
จัดสรรอุปกรณ์ในการให้บริการผู้โดยสาร
12
13

ยินดีต้อนรับ