คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถขับรถในเขตการบินได้ มีทักษะในการขับและควบคุมรถรับส่งผู้โดยสารเพื่อขนส่งผู้โดยสารไป-กลับ ระหว่างอาคารผู้โดยสารและอากาศยาน สามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับรถรับส่งผู้โดยสาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการขับรถรับส่งผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.    หนังสือรับรองความสามารถในการขับรถรับส่งผู้โดยสาร หรือ บัตรรับรองการขับรถรับส่งผู้โดยสาร
3.    กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 จะต้องมีประสบการณ์ในการขับรถรับส่งผู้โดยสาร  ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ 40117 เท่านั้น หากหนังสือรับรองฯ หมดอายุจะต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะของ อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-ALTG-172A ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน
AVT-VPEA-179A ควบคุมรถที่ใช้รับส่งผู้โดยสาร/ลูกเรือระหว่างอาคารผู้โดยสารกับอากาศยาน
AVT-IROH-189A จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริการผู้โดยสาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ