คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอด สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถขับรถในเขตการบินได้ มีทักษะในการขับและควบคุมรถรับส่งผู้โดยสารเพื่อขนส่งผู้โดยสารไป-กลับ ระหว่างอาคารผู้โดยสารและอากาศยาน หรือตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการขับรถรับส่งผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.    มีหนังสือรับรองความสามารถในการขับรถรับส่งผู้โดยสาร หรือ บัตรรับรองการขับรถรับส่งผู้โดยสาร

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-ALTG-172A ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน
AVT-VPEA-179A ควบคุมรถที่ใช้รับส่งผู้โดยสาร/ลูกเรือระหว่างอาคารผู้โดยสารกับอากาศยาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ