คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่มีสมรรถนะในระดับนี้ สามารถให้บริการสำรองที่นั่งให้แก่ผู้โดยสาร โดยสามารถเข้าถึงระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นในการสำรองที่นั่ง และให้คำแนะนำให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึงสามารถใช้คำศัพท์เฉพาะทางและรหัสคำสั่งที่เกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง มีความสามารถในการใช้ระบบสำรองที่นั่งและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. เป็นบุคคลทั่วไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสายงานการบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDI-3-120ZC ค้นหาข้อมูลการสำรองที่นั่งให้แก่ผู้โดยสาร
AVT-GDI-3-121ZC ให้บริการสำรองที่นั่งแก่ผู้โดยสาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0094-A : สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ยินดีต้อนรับ