คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่มีสมรรถนะในระดับนี้ สามารถอำนวยความสะดวกในการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบัตรโดยสาร ให้คำแนะนำและข้อมูลในการสำรองที่นั่งให้แก่ผู้โดยสาร สามารถใช้คำศัพท์เฉพาะทางและรหัสคำสั่งที่เกี่ยวกับการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ มีความสามารถทางเทคนิคในการใช้ระบบสำรองที่นั่ง สามารถสรุปผลและแก้ไขปัญหาได้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา มีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. เป็นพนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารมีประสบการณ์ทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี พร้อมมีหลักฐานยืนยัน

          2. หากปัจจุบันไม่ได้เป็นพนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ต้องมีประสบการณ์เป็นพนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี โดยระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่เกิน 2 ปี พร้อมมีหลักฐานยืนยัน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสายงานการบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร เช่น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบิน ผู้ประกอบวิชาชีพสำรองบัตรโดยสารและบุคคลทั่วไปผู้มีประสบการณ์ทางด้านการสำรองบัตรโดยสาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDI-4-110ZC อำนวยความสะดวกการสำรองที่นั่ง
AVT-GDI-4-117ZC อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับบัตรโดยสาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0094-A : สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ยินดีต้อนรับ