คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพพนักงานสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่มีสมรรถนะในระดับนี้ สามารถจัดการเปลี่ยนแปลงการเดินทางและข้อมูลบัตรโดยสาร (Itinerary Change) สามารถคำนวณค่าระวางสัมภาระเกินจากที่สายการบินกำหนดได้ สามารถสรุปผลการเก็บค่าระวางสัมภาระเกินและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้อย่างอิสระ สามารถหาข้อมูลเบื้องลึก นำมาวิเคราะห์ และวางแผนในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินตามความต้องการของผู้โดยสาร รวมถึงสามารถตัดสินใจและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีที่บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถวางแผนการทำงานและประสานงานกับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้งานที่รับผิดชอบบรรลุได้ตามเป้าหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. เป็นพนักงานสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานทางด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือ มีประสบการณ์ทางด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี พร้อมมีหลักฐานยืนยัน 

          2. หากปัจจุบันไม่ได้เป็นพนักงานสำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร ต้องมีประสบการณ์การเป็นพนักงานสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี พร้อมมีหลักฐานยืนยัน โดยระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่เกิน 2 ปี

          3. กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 จะต้องถือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพอย่างน้อย 2 ปี และหนังสือรับรองฯ ยังไม่หมดอายุ จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ 30109 และ 30110 โดยทำการทดสอบด้วยการสอบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และการสอบสัมภาษณ์

                    3.1 กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ) จะต้องถือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพอย่างน้อย 2 ปี และหนังสือรับรองฯ ยังไม่หมดอายุ จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ 30109 และ 30110 โดยทำการทดสอบด้วยการสอบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และการสอบสัมภาษณ์

                    3.2 กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และหนังสือรับรองฯ หมดอายุ ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบจะต้องแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 4 ปีอย่างต่อเนื่อง จะสอบหน่วยสมรรถนะจำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 30108 30109 และ 30110 โดยทำการทดสอบด้วยการสอบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และการสอบสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         1. บุคคลที่ทำงานในระดับหัวหน้างานทางด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร

          2. บุคคลที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการบินทางด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ไม่ต่ำกว่า 4 ปี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDI-5-110ZC อำนวยความสะดวกการสำรองที่นั่ง
AVT-GDI-5-117ZC อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับบัตรโดยสาร
AVT-GDI-5-118ZC จัดการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง (Itinerary Change)
AVT-GDI-5-119ZC อำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บค่าระวางสัมภาระเกินจากที่สายการบินกำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0094-A : สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ยินดีต้อนรับ