คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Airplanes ช่างอากาศยาน (เครื่องบิน) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Airplanes ช่างอากาศยาน (เครื่องบิน) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        A person with specialize skill and technique who is capable working as an aircraft mechanic. The one can handle all routine tasks by applying theory, basic knowledge, and necessary tools under his/her supervisors. 

Characteristics of Outcomes
       Capable of removing and installing all minor component of the aircraft strictly following a technical manual. However, all conducted task has to be taken under supervision by supervisors.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. The minimum age for person who wants to qualify this level is 18 years old.
2. Legitimates one of the following:
     2.1 Holds a minimum Vocational Certificate or equivalence, and at least four years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
     2.2 Holds a High Vocational Certificate, completed in aircraft maintenance course 
    2.3 Holds a High Vocational Certificate or equivalence, and at least two years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
    2.4 Holds a Bachelor’s Degree, completed in aircraft maintenance course or equivalence
    2.5 Holds a Bachelor’s Degree or equivalence, and at least one year working experience in aircraft maintenance with an official verification letter.

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

Aircraft Mechanics: Airplanes  

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-BALS-198A Interpret work health and safety practices in aviation maintenance.
AVT-LFIW-199A Apply quality standards applicable to aviation maintenance.
AVT-CLSN-200A Interpret and use aviation maintenance industry manuals and specifications.
AVT-GGNP-201A Complete aviation maintenance industry documentation.
AVT-YPEL-202A Perform basic hand skills, standard trade practices and fundamentals in aviation.
AVT-EXIU-203A Conduct self in the aviation maintenance environment.
AVT-USUY-204A Communicate aviation technical and maintenance management knowledge.
AVT-CIFJ-205A Apply mathematics and physics in aviation maintenance.
AVT-YNBC-206A Remove and install miscellaneous aircraft electrical hardware/components.
AVT-VARN-207A Remove and install aircraft pressurization control system components.
AVT-VJQW-208A Use electrical test equipment.
AVT-TSJN-209A Perform aircraft flight servicing.
AVT-XHBL-210A Remove and install aircraft hydro-mechanical and landing gear system.
AVT-ADEA-211A Remove and install aircraft pneumatic system components.
AVT-IOKE-212A Remove and install non-pressurized aircraft structural and non-structural.
AVT-IYHZ-213A Remove and install aircraft fixed wing flight control system components.
AVT-ZMFY-214A Remove and install engines and engine system components.
AVT-MMSK-215A Maintain airframe systems of basic light fixed wing aircraft.
AVT-EYZG-216A Maintain basic light aircraft engines and propellers.
AVT-BPQI-217A Inspect and maintain structures and related components of non-pressurized.
AVT-QKXA-218A Participate in environmentally sustainable work practices.
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ