คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถบริการผู้โดยสารทุพพลภาพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถบริการผู้โดยสารทุพพลภาพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถขับรถในเขตการบินได้ มีทักษะในการขับและควบคุมรถผู้โดยสารทุพพลภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นกับรถผู้โดยสารทุพพลภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการขับรถผู้โดยสารทุพพลภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.    หนังสือรับรองความสามารถในการขับรถผู้โดยสารทุพพลภาพ หรือ บัตรรับรองการขับรถผู้โดยสารทุพพลภาพ
3.    กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 จะต้องมีประสบการณ์ในการขับรถผู้โดยสารทุพพลภาพ  ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ 40120 เท่านั้น หากหนังสือรับรองฯ หมดอายุจะต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะของ อาชีพพนักงานขับรถผู้โดยสารทุพพลภาพ ระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพขับรถผู้โดยสารทุพพลภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-ALTG-172A ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน
AVT-RTXL-182A ควบคุมรถบริการผู้โดยสารทุพพลภาพ
AVT-CBPT-192A จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถผู้โดยสารทุพพลภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ