คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถสายพาน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถสายพาน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถขับรถในเขตการบินได้ มีทักษะในการขับรถสายพานเพื่อขนถ่ายลำเลียงสัมภาระของผู้โดยสารจากรถบรรทุกสัมภาระเข้าสู่ใต้ท้องอากาศยาน และสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นกับรถสายพานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการขับรถสายพาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.    มีหนังสือรับรองความสามารถในการขับรถสายพาน หรือ บัตรรับรองการขับรถสายพาน
3.    กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 จะต้องมีประสบการณ์ในการขับรถสายพาน ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ 40114 เท่านั้น หากหนังสือรับรองฯ หมดอายุจะต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะของ อาชีพพนักงานควบคุมรถสายพาน ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพควบคุมรถสายพาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-ALTG-172A ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน
AVT-EMYS-175A ควบคุมอุปกรณ์รถสายพานเพื่อลำเลียง สัมภาระ สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่ห้องระวางบรรทุก
AVT-XSTN-186A จัดการลำเลียงสัมภาระ สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ตามแผนการระวางบรรทุกอากาศยาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ