คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานทำความสะอาดภายในอากาศยาน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานทำความสะอาดภายในอากาศยาน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการให้บริการทำความสะอาดภายในอากาศยาน สามารถใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน สามารถตรวจสอบการจัดใส่อุปกรณ์ต่างๆภายในเที่ยวบินได้ และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการทำความสะอาดภายในเครื่องบินได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทำความสะอาดภายในอากาศยาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.    กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 จะต้องมีประสบการณ์ในการทำความสะอาดภายในอากาศยาน ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ 40302 เท่านั้น หากหนังสือรับรองฯ หมดอายุจะต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะของ อาชีพพนักงานทำความสะอาดภายในอากาศยาน ระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพพนักงานทำความสะอาดภายในอากาศยาน (Aircraft Cabin Cleaner)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-ALTG-172A ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน
AVT-GUOB-196A ทำความสะอาดภายในอากาศยาน
AVT-KIWF-197A ควบคุมการให้บริการทำความสะอาดภายในอากาศยาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ