คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขนถ่ายสัมภาระ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขนถ่ายสัมภาระ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการให้บริการลำเลียงบรรทุกขนถ่ายสินค้าและสัมภาระภายในสนามบินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามเที่ยวบินที่ได้รับมอบหมาย และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการสัมภาระได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขนถ่ายสัมภาระไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.    กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 จะต้องมีประสบการณ์ในการขนถ่ายสัมภาระ ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ 40202 เท่านั้น หากหนังสือรับรองฯ หมดอายุจะต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะของ อาชีพพนักงานขนถ่ายสัมภาระ ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1.    ผู้ที่มีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1
2.    ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพยกของและสัมภาระ (Loader) หรืองานบริการขนถ่ายและคัดแยกสัมภาระหรือสินค้า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-ALTG-172A ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน
AVT-LJQS-194A ให้บริการขนถ่าย สัมภาระ สินค้า และไปรษณียภัณฑ์
AVT-UQAR-195A วางแผน ให้บริการขนถ่าย สัมภาระ สินค้า และไปรษณียภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ