คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถขับรถในเขตการบินได้ มีทักษะในการขับและควบคุมรถบรรทุกน้ำ สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำดื่มและน้ำที่ใช้ภายในอากาศยาน และสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นกับการให้บริการรถบรรทุกน้ำได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการควบคุมรถบรรทุกน้ำ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.    มีหนังสือรับรองความสามารถในการขับรถบรรทุกน้ำ หรือ บัตรรับรองการขับรถบรรทุกน้ำ
3.    กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 จะต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมรถบรรทุกน้ำ  ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ 40118 เท่านั้น หากหนังสือรับรองฯ หมดอายุจะต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะของ อาชีพพนักงานควบคุมรถบรรทุกน้ำ ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพควบคุมรถบรรทุกน้ำ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-ALTG-172A ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน
AVT-JQJO-180A บริการน้ำสำหรับใช้ภายในอากาศยาน
AVT-AJZA-190A จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกน้ำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ