คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถขับรถในเขตการบินได้ มีทักษะในการขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นกับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.    หนังสือรับรองความสามารถในการขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า หรือ บัตรรับรองการขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า
3.    กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 จะต้องมีประสบการณ์ในการขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า  ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ 40115 เท่านั้น หากหนังสือรับรองฯ หมดอายุจะต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะของ อาชีพพนักงานขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพขับรถลากจูงสัมภาระและสินค้า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-ALTG-172A ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน
AVT-GJGL-176A ควบคุมรถลากจูง Dolly/Cart ที่บรรทุกสัมภาระ สินค้า และไปรษณียภัณฑ์
AVT-PBZT-187A จัดการลากจูงสัมภาระ สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ตามแผนการระวางบรรทุกอากาศยาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ