คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถทรานสปอร์ตเตอร์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถทรานสปอร์ตเตอร์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถขับรถในเขตการบินได้ มีทักษะในการขับและควบคุมรถทรานสปอร์ตเตอร์ในการขนถ่ายลำเลียงอุปกรณ์ ULD จาก Dolly มายัง ULD Loader ได้อย่างปลอดภัย สามารถอ่านแผนระวางบรรทุก (Plan Load)  และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการระวางบรรทุกร่วมกับผู้ควบคุมงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการควบคุมรถทรานสปอร์ตเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.    มีหนังสือรับรองความสามารถในการขับรถทรานสปอร์ตเตอร์ หรือ บัตรรับรองการขับรถทรานสปอร์ตเตอร์ 
3.    กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 จะต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมรถทราน
สปอร์ตเตอร์  ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ 40113 เท่านั้น หากหนังสือรับรองฯ หมดอายุจะต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะของ อาชีพพนักงานควบคุมรถทรานสปอร์ตเตอร์ ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพขับรถทรานสปอร์ตเตอร์ (Transporter Operator) 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-ALTG-172A ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน
AVT-YRUW-174A ควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง ULD ระหว่างรถ ULD Loader กับ Container/ Pallet Dolly
AVT-WDQZ-185A จัดการลำเลียง ULD ตามแผนการระวางบรรทุกอากาศยาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ