หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-ALTG-172A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

8331 พนักงาน/คนขับรถบัสเวียนรับผู้โดยสารภายในสนามบิน8332 พนักงาน/คนขับรถหัวลาก8332 พนักงาน/คนขับรถบรรทุกน้ำ8343 พนักงาน/คนขับรถกระเช้า8344 ผู้ควบคุมรถยกสินค้า9122 คนงานทำความสะอาดยานพาหนะ9621 พนักงาน/คนงานลำเลียงกระเป๋า9333 พนักงาน/คนงานประจำรถสิ่งปฏิกูล

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน มีความรู้และความสามารถในการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการภายในบริเวณลานจอด รวมถึงสามารถเตรียมความพร้อมของรถ/อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และวิธีการทำงานตามขั้นตอน ก่อนให้บริการภายในลานจอดอากาศยาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานภายในลานจอดอากาศยาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-    ข้อกำหนด International Standards ของ IATA Ground Operations Manual-IGOM -    ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ ICAO-    ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)-    ข้อกำหนดของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง-    ข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน     

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40100.01 เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการภายในบริเวณลานจอด 1.สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)  40100.01.01 174584
40100.01 เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการภายในบริเวณลานจอด 2.ตรวจสอบตารางเที่ยวบินประจำวัน 40100.01.02 174585
40100.01 เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการภายในบริเวณลานจอด 3.ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน 40100.01.03 174586
40100.02 เตรียมความพร้อมของรถ/อุปกรณ์ ก่อนให้บริการ 1.ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม บนรถ/อุปกรณ์ที่ให้บริการ  40100.02.01 174587
40100.02 เตรียมความพร้อมของรถ/อุปกรณ์ ก่อนให้บริการ 2.ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถ/อุปกรณ์ที่ให้บริการ 40100.02.02 174588
40100.02 เตรียมความพร้อมของรถ/อุปกรณ์ ก่อนให้บริการ 3.ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของรถ/อุปกรณ์ก่อนให้บริการ 40100.02.03 174589

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ-     ทักษะการตรวจสอบและใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดภายในลานจอดอากาศยานได้อย่างถูกต้อง

-    ทักษะการใช้รถ/อุปกรณ์แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง

-    ทักษะการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถ/อุปกรณ์ที่ให้บริการ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-    ความรู้ในกฎระเบียบ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในลานจอดอากาศยาน

-    ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดภายในลานจอดอากาศยานได้อย่างถูกต้อง

-    ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถ/อุปกรณ์ที่ให้บริการ

-    ความรู้ด้านความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและการบินสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริการภายในลานจอดอากาศยาน

-    ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (Dangerous Goods)

-    ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Security Awareness)

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

-    เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน

-    แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

-    หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา

-    แบบบันทึกผลการอบรม (ถ้ามี)(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

-    พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสอบปฏิบัติ       


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตของการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน เริ่มจากการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการภายในบริเวณลานจอดอากาศยาน เช่น การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมของรถ/อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และวิธีการทำงานตามขั้นตอน ก่อนให้บริการภายในลานจอดอากาศยานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน

(ก)    คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการภายในบริเวณลานจอด และเตรียมความพร้อมของรถ/อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และวิธีการทำงานตามขั้นตอน ก่อนให้บริการภายในลานจอดอากาศยาน

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) หมายถึง เครื่องแต่งกายพิเศษและวัสดุอุปกรณ์ที่บุคคลสวมใส่ปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน เช่น เสื้อสะท้อนแสง Ear Plug ถุงมือ Safety Shoes เป็นต้น

2.    การตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน หมายถึง การตรวจสอบบริเวณหลุมจอดอากาศยานในขณะปฏิบัติงานว่ามีสิ่งกีดขวาง ที่อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยและส่งผลต่อชีวอนามัย

3.    สิ่งแปลกปลอม หมายถึง วัตถุ/อุปกรณ์/สถานที่ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยาน

4.    อุปกรณ์ความปลอดภัยของรถ/อุปกรณ์ที่ให้บริการ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการเกิดอันตรายกับบุคคล/ อุปกรณ์ และอากาศยานระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ไม้ห้ามล้อ เป็นต้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ