คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถระวางบรรทุก ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานควบคุมรถระวางบรรทุก ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถขับรถในเขตการบินได้ มีทักษะในการขับและควบคุม ULD Loader ในการขนถ่ายลำเลียงอุปกรณ์ ULD เข้า-ออก จากห้องบรรทุกสัมภาระของเครื่องบิน (Aircraft Compartment) ได้อย่างปลอดภัย มีทักษะในการอ่านแผนการระวางบรรทุก (Plan Load) ของเที่ยวบินแต่ละประเภทได้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการระวางบรรทุกร่วมกับผู้ควบคุมงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการควบคุมรถระวางบรรทุก ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.    มีหนังสือรับรองความสามารถในการขับรถระวางบรรทุก (ULD Loader) หรือ บัตรรับรองการขับรถระวางบรรทุก
3.    กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 จะต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมรถระวางบรรทุก ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ 40112 เท่านั้น หากหนังสือรับรองฯ หมดอายุจะต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะของ อาชีพพนักงานควบคุมรถระวางบรรทุก ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพพนักงานควบคุมรถระวางบรรทุก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-ALTG-172A ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน
AVT-RDTR-173A ควบคุมรถระวางอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียง ขนถ่าย ULD เข้า-ออก ห้องระวางบรรทุกอากาศยาน
AVT-XCET-184A จัดการระวางบรรทุก ULD ภายในห้องระวางบรรทุกอากาศยาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ