คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและบริการอุปกรณ์ภาคพื้นในลานจอดอากาศยาน อาชีพพนักงานขับรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถขับรถในเขตการบินได้ มีทักษะในการขับและควบคุมรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล สามารถให้บริการถ่ายเทสิ่งปฏิกูลและเติมน้ำห้องสุขาในอากาศยาน และสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นกับการให้บริการรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการควบคุมรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.    มีหนังสือรับรองความสามารถในการขับรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล หรือ บัตรรับรองการขับรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
3.    กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 จะต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  ระยะเวลารวม ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะ 40119 เท่านั้น หากหนังสือรับรองฯ หมดอายุจะต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะของ อาชีพพนักงานควบคุมรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพควบคุมรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-ALTG-172A ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติภายในลานจอดอากาศยาน
AVT-OOTP-181A บริการถ่ายสิ่งปฏิกูลให้แก่อากาศยาน
AVT-OKKH-191A จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ