คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Helicopters ช่างอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม Aircraft Mechanics : Helicopters ช่างอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      A person with specialize skill and technique who is capable working as an aircraft mechanic. The one can handle much more complicated tasks by applying theory, basic knowledge, and necessary tools by his own experiences.

Characteristics of Outcomes
      Capable of inspecting, testing, and analyzing  all minor and major component of the aircraft through a technical manual.

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. The minimum age for person who wants to qualify this level is 18 years old.
2. Legitimates one of the following:
      2.1 Holds a minimum Vocational Certificate or equivalence, and at least six years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.2 Holds a High Vocational Certificate, completed in aircraft maintenance course and at least two years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.3 Holds a High Vocational Certificate or equivalence, and at least four years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.4 Holds a Bachelor’s Degree, completed in aircraft maintenance course or equivalence and at least two years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.5 Holds a Bachelor’s Degree or equivalence, and at least three years working experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.
      2.6 Holds a Professional Qualification Certificate level 3, and at least two years experiences in aircraft maintenance with an official verification letter.

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

Aircraft Mechanics: Helicopters

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-BQVI-219A Use computers in aviation maintenance-related integrated logistic support.
AVT-BWVP-221A Minor repair for aircraft electrical hardware or parts.
AVT-RGDH-222A Inspect, test and troubleshoot aircraft hydro-mechanical and landing gear.
AVT-FUUK-223A Inspect, test and troubleshoot aircraft pneumatic systems and components.
AVT-SOVP-248A Inspect, test and troubleshoot rotary wing rotor and control systems and components.
AVT-HDVJ-227A Inspect aircraft hydro-mechanical, mechanical, gaseous and landing gear.
AVT-RWBI-229A Test and troubleshoot aircraft hydro-mechanical, gaseous and landing gear.
AVT-LJXM-251A Remove and install advanced aircraft electrical system components.
AVT-MBCN-259A Inspect aircraft electrical systems and components.
AVT-DTSB-258A Inspect, test and troubleshoot basic aircraft electrical systems and components.
AVT-BKFL-233A Maintain aircraft vapour cycle air conditioning systems.
AVT-YLVQ-225A Inspect, test and troubleshoot piston engine systems and components.
AVT-ODJI-232A Repair and/or overhaul aircraft piston engine crankcase assembly components.
AVT-YASY-228A Inspect gas turbine engine systems and components.
AVT-MYHO-231A Test and troubleshoot gas turbine engine systems and components.
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ