คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้ประกอบการ ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพผู้ประกอบการ ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในการบริหารงาน สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีความเป็นผู้นำ บริหารกิจการขายตรง จัดหาสินค้า พัฒนาบุคลากร วางแผนการตลาด สามารถสร้างแฟรนไชส์ สามารถดำเนินธุรกิจข้ามชาติ กระจายธุรกิจ ขยายธุรกิจแนวดิ่งและแนวนอนได้ ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ได้ เป็นผู้นำในธุรกิจขายตรงที่เป็นตัวอย่างที่ดีได้เป็นอย่างดี มีทักษะที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
1. ทักษะการบริหารจัดการ 
2. ทักษะความเป็นผู้นำ
3. ทักษะการทำงานเป็นทีม 
3. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน 
4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการ ระดับ 8 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
   1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ ระดับอนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
   1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้ประกอบการ ระดับ 8 จำนวน 48 หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ 
3. แสดงหลักฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกรายการสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพนี้
   
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพจำหน่ายขายสินค้า อาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง   ซึ่งบุคคลในอาชีพประกอบด้วยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารงาน 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-XRQP-215A กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การอย่างถูกต้องครบถ้วน
RTS-RMWE-216A จัดหาสินค้าหรือบริการโดยผ่านการผลิตเอง
RTS-WFPA-217A จัดให้มีแผนกเพื่อจัดหานำเข้าข้อมูล เปรียบเทียบวิเคราะห์ และตัดสินใจในการนำเข้าสินค้า
RTS-DAXM-218A จัดนำสินค้าคุณภาพที่ได้วิเคราะห์คัดเลือกแล้วมากำหนดกลยุทธ์ STP
RTS-WVWW-219A วิเคราะห์ค่าแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
RTS-YSZH-220A จัดหาเทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนามูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า
RTS-ITLA-221A จัดทำแผนการตลาดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมธุรกิจ
RTS-NWZQ-222A จัดทำระบบโปรแกรมที่ใช้คำนวณแผนการตลาดหรือแผนการจ่ายผลตอบแทนที่มีความถูกต้องแม่นยำและมีความทันสมัย
RTS-RWHA-223A กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้วย STP Marketing
RTS-NPPW-224A ควบคุมกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามแผนการตลาดขององค์กร
RTS-YQAT-225A ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีความรู้ด้านการนำเสนอ ด้านการขายและการบริหารคนทั้งแบบอบรมในสถานที่หรืออบรมผ่านระบบ E-learning
RTS-HIKX-226A ออกแบบหลักสูตรภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจให้กับบุคลากรในองค์กร
RTS-RLRT-227A กำหนดรูปแบบการชี้วัดจากการเรียนรู้ทางด้านการนำเสนอ ด้านการขายและด้านการบริหารคน
RTS-JBSN-228A กำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ
RTS-QKQX-229A จัดให้มีหลักจรรยาบรรณหรือกฎบัตรในการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาล
RTS-RFTK-230A จัดให้มีการประเมินผล เพื่อหาแนวทางการพัฒนากรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของธุรกิจเพื่อยั่งยืน
RTS-XXVK-231A จัดให้มีกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบสินค้าและบริการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
RTS-UUWY-232A กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติที่ต้องการในการผลิตเพื่อจำหน่าย
RTS-KATV-233A วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ (Best Practices)
RTS-WFXX-234A วิเคราะห์แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และตัวสินค้า ที่ได้มาตรฐานสากล (Source of Origin) : GMP
RTS-NBFZ-235A ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ
RTS-VTCB-236A พัฒนานวัตกรรมใหม่ในตัวสินค้าหรือบริการ (new product innovation)เพื่อขับเคลื่อนก่อน first mover
RTS-AMPQ-237A กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าเพื่อเข้าถึงความต้องการได้อย่างแท้จริง
RTS-HNSG-238A พัฒนาคุณภาพและการรับประกันการใช้งานในตัวสินค้าหรือบริการ
RTS-EIMR-239A จัดให้มีแผนกค้นคว้า พัฒนาและวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
RTS-EJHH-240A ทำการสำรวจตลาดผู้บริโภคที่ได้ใช้สินค้าใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว
RTS-EWAT-241A ขยายตลาดลูกค้าเพื่อรองรับสินค้าที่ได้ผลิตจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์
RTS-RIHT-242A สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
RTS-MHSM-243A จัดแผนกงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม
RTS-VAET-244A จัดให้มีนักวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อประเมินผลที่ได้รับจากการขยายตลาดลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยประเมินผลที่ได้รับจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้า
RTS-TSGQ-245A จัดให้มีนักวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประเมินศักยภาพจากการเพิ่มขึ้นของตลาดลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
RTS-ZDFS-246A วิเคราะห์และประเมินต้นทุนทางการเงินขององค์กร
RTS-CHUB-247A พัฒนาระบบการบริหารการเงินที่มีความทันสมัยเพื่อเสริมสร้างความ สามารถในการสร้างและจัดการธุรกิจให้มีผลกำไร
RTS-LXDE-248A จัดให้มีพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์จำหน่ายที่มีขนาดที่เหมาะสมกับลูกค้าในตลาดและกระจายตัวในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดส่งสินค้าให้ถึงสาขาต่างด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน
RTS-VNWH-249A พัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยเพื่อรองรับการขนส่ง จัดเก็บและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
RTS-ZSYC-250A
RTS-MBBI-251A
RTS-XUBZ-252A จัดทำรายละเอียดรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้ออย่างถูกต้องครบถ้วน
RTS-UTJG-253A ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน
RTS-TAQB-254A
RTS-GDWM-255A
RTS-JPHY-256A สร้างสรรค์ การแสวงหา นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีสินค้าและบริการที่ทำให้เกิด Platform
RTS-ZFJK-257A จัดแผนกที่มีหน้าที่วางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ก่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและลูกค้า
RTS-OLXB-258A ศึกษาทฤษฎีและองค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาพฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้สนใจและยอมรับใน Platform ขององค์กร
RTS-RMVI-259A จัดให้มีแผนกฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดันองค์กรให้มีความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างสม่ำเสมอ
RTS-DMFL-260A สร้างการเจริญเติบโตด้วยกลยุทธ์บูรณาการในแนวดิ่ง (Vertical Integration)
RTS-MILS-261A สร้างกลยุทธ์เจริญเติบโตแบบบูรณาการในแนวราบ (Horizontal Integration)
RTS-BCYC-262A สร้างกลยุทธ์เจริญเติบโตแบบกระจายธุรกิจ (Diversification)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ