คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงขนมปังอบ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงขนมปังอบ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-5-405ZB จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-HOH-5-406ZB ปฏิบัติงานธุรการ
THR-HOH-5-407ZB รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า
THR-HOH-5-408ZB ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
THR-HOH-5-409ZB จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
THR-HOH-5-410ZB วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-HOH-5-411ZB ทำงานร่วมกันในสภาพ แวดล้อมการบริหารงานทั่วไป
THR-HOH-5-412ZB ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-HOH-5-413ZB ประเมินผลระบบการฝึกอบรม
THR-HOH-5-414ZB ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
THR-HOH-5-415ZB วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
THR-HOH-5-416ZB วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
THR-HOH-5-417ZB เตรียมและจัดการฝึกอบรม
THR-HOH-5-418ZB วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ
THR-HOH-5-419ZB สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน
THR-HOH-5-420ZB บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่างๆ
THR-HOH-5-421ZB จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า
THR-HOH-5-422ZB ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
THR-HOH-5-423ZB ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
THR-HOH-5-424ZB สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-HOH-5-425ZB จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
THR-HOH-5-426ZB การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
THR-HOH-5-427ZB บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
THR-HOH-5-428ZB วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
THR-HOH-5-429ZB ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
THR-HOH-5-430ZB จัดระบบการบริการอาหาร
THR-HOH-5-431ZB วางแผนเตรียมการและจัดวางอาหารเพื่อให้บริการบุฟเฟ่ต์
THR-HOH-5-432ZB การจัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
THR-HOH-5-433ZB เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ