คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงขนมปังอบ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงขนมปังอบ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-4-391ZB นำระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
THR-HOH-4-392ZB จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน
THR-HOH-4-393ZB จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์
THR-HOH-4-394ZB รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของสินค้า
THR-HOH-4-395ZB พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้
THR-HOH-4-396ZB ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ
THR-HOH-4-397ZB ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-4-398ZB อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่างๆ
THR-HOH-4-399ZB จัดเตรียมและจัดแสดงงานที่ทำจากน้ำตาล
THR-HOH-4-400ZB จัดเตรียมและออกแบบงานปั้นน้ำตาล (Marzipan)
THR-HOH-4-401ZB พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
THR-HOH-4-402ZB เป็นผู้นำและบริหารคน
THR-HOH-4-403ZB ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
THR-HOH-4-404ZB ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ