คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงขนมปังอบ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงขนมปังอบ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-3-379ZB นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
THR-HOH-3-380ZB จัดทำและนำเสนอรายงาน
THR-HOH-3-381ZB อ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ
THR-HOH-3-382ZB สร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
THR-HOH-3-383ZB สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-3-384ZB จัดเตรียมอาหาร สินค้าและบริการ
THR-HOH-3-385ZB สร้าง รักษา และควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร
THR-HOH-3-386ZB ใช้หลักการและวิธีการจัดเลี้ยงที่ถูกต้อง
THR-HOH-3-387ZB จัดแสดงขนมประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-3-388ZB จัดเตรียมและจัดแสดงขนมประเภท เค้กชั้น เค้กไม่มีแป้งและเค้กทั่วไป
THR-HOH-3-389ZB พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย
THR-HOH-3-390ZB รักษาระบบการเงินและบัญชี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0217-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ