คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงขนมปังอบ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงขนมปังอบ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-1-359ZB ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
THR-HOH-1-360ZB ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
THR-HOH-1-361ZB ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
THR-HOH-1-362ZB รับและเก็บรักษาสินค้า
THR-HOH-1-363ZB เขียนข้อความสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-1-364ZB ทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว
THR-HOH-1-365ZB รับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว
THR-HOH-1-366ZB การจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตขนมอบประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-1-367ZB สื่อสารทางโทรศัพท์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0217-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ