คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงขนมปังอบ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงขนมปังอบ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-6-434ZB พัฒนาและดำเนินการตามแผนธุรกิจ
THR-HOH-6-435ZB พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
THR-HOH-6-436ZB จัดงานประเภทต่างๆ
THR-HOH-6-437ZB พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว
THR-HOH-6-438ZB วางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน
THR-HOH-6-439ZB จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
THR-HOH-6-440ZB บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ
THR-HOH-6-441ZB ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย
THR-HOH-6-442ZB จัดทำรายงานทางการเงิน
THR-HOH-6-443ZB จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-HOH-6-444ZB ประเมินระบบการประเมินผล
THR-HOH-6-445ZB จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
THR-HOH-6-446ZB ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
THR-HOH-6-447ZB บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
THR-HOH-6-448ZB บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-6-449ZB พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-6-450ZB อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
THR-HOH-6-451ZB เขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-6-452ZB วางแผนและจัดการทำอาหารเมนูจัดเลี้ยง
THR-HOH-6-453ZB ออกแบบแนวคิดหลักของงานเลี้ยงประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-6-454ZB ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับโภชนาการพิเศษและวัฒนธรรม
THR-HOH-6-455ZB ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับความต้องการของตลาด
THR-HOH-6-456ZB เลือกวิธีการ/ระบบการจัดการงานเลี้ยงที่เหมาะสม
THR-HOH-6-457ZB สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-HOH-6-458ZB จัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภค
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ