คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-5-307ZB เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
THR-HOH-5-308ZB การจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-HOH-5-309ZB ปฎิบัติงานธุรการ
THR-HOH-5-310ZB รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า
THR-HOH-5-311ZB ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
THR-HOH-5-312ZB จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
THR-HOH-5-313ZB วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-HOH-5-314ZB ทำงานร่วมกันในสภาพ แวดล้อมการบริหารงานทั่วไป
THR-HOH-5-315ZB ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-HOH-5-316ZB ประเมินผลระบบการฝึกอบรม
THR-HOH-5-317ZB ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
THR-HOH-5-318ZB วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
THR-HOH-5-319ZB วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
THR-HOH-5-320ZB เตรียมและจัดการฝึกอบรม
THR-HOH-5-321ZB วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ
THR-HOH-5-322ZB สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน
THR-HOH-5-323ZB บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่างๆ
THR-HOH-5-324ZB จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า
THR-HOH-5-325ZB ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
THR-HOH-5-326ZB ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
THR-HOH-5-327ZB สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-HOH-5-328ZB จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
THR-HOH-5-329ZB การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
THR-HOH-5-330ZB บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
THR-HOH-5-331ZB วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
THR-HOH-5-332ZB ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
THR-HOH-5-333ZB จัดการระบบการบริการอาหาร
THR-HOH-5-334ZB วางแผนเตรียมการและจัดวางอาหารเพื่อให้บริการบุฟเฟ่ต์
THR-HOH-5-335ZB ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับโภชนาการพิเศษและวัฒนธรรม
THR-HOH-5-336ZB ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของตลาด
THR-HOH-5-337ZB การจัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ