คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถกำหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กร โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานในการเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ทำตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำระเบียบปฎิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งปฏิบัติงานธุรการ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน พัฒนาและดำเนินการตามแผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆนำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า จัดงานประเภทต่างๆ จัดทำและนำเสนอรายงาน ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของสินค้า เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็กวางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจสามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไปทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมการบริหารงานทั่วไปพัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้สารมารถรับและเก็บสินค้า ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน รักษาระบบการเงินและบัญชี บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย จัดทำรายงานทางการเงิน จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณประเมินระบบการประเมินผล ประเมินผลระบบการฝึกอบรม ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม เตรียมและจัดการฝึกอบรม วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลโครงการ สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิเตอร์ที่ใช้งาน บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภค บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่างๆ จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน สรรหาและคัดเลือกพนักงาน จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงานวางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน สามารถอ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ สามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไปทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้  สามารถเขียนข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้ สามารถพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง สามารถอ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่างๆเขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ สามารถทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว จัดเตรียมอาหาร สินค้า และบริการ  สามารถรับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว สามารถสร้าง รักษา และควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหารดำเนินการตามกลยุทธ์ในการจัดเก็บอาหารที่ปลอดภัย จัดระบบการบริการอาหาร วางแผนและจัดการทำอาหารเมนูจัดเลี้ยง วางแผน เตรียมการ และจัดวางอาหารเพื่อให้บริการบุฟเฟต์ ใช้หลักการและวิธีการจัดเลี้ยงที่ถูกต้องประยุกต์ใช้เทคนิคพื้นฐานของการปรุงอาหารเชิงพาณิชย์ จัดเตรียมแซนด์วิชหลากหลายรูปแบบ จัดเตรียมและปรุงเนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ป่าและอาหารทะเล จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหาร จัดเตรียมอาหารเรียกน้ำย่อย สลัด จและควบคุมปริมาณอาหารประเภทที่ต้องหั่นเสิร์ฟ จัดเตรียมอาหารประเภทซุป แกงจืด น้ำสต๊อกและซอสประเภทต่าง ๆ อาหารประเภทผัก/ไข่และอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้ง ผัก และไข่ จัดจานและจัดแสดงอาหาร คัดเลือก จัดเตรียม และเสิร์ฟอาหารประเภทพิเศษ และอาหารประเภทชีสออกแบบแนวคิดหลักของงานเลี้ยงประเภทต่าง ๆ ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับโภชนาการพิเศษและวัฒนธรรม ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับความต้องการของตลาด เลือกวิธีการ/ระบบการจัดการงานเลี้ยงที่เหมาะสม ออกแบบแนวคิดหลักของงานเลี้ยงประเภทต่าง ๆสามารถพัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นผู้นำและบริหารคน สามารถจัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

- ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารตะวันตกชั้น 5 หรือ
- เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน การทำงานอาชีพผู้ประกอบอาหารตะวันตก ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างาน หรือ ตำแหน่ง (Executive chef) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ไม่เป็นโรคที่กฎหมายกำหนดว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค ดังนี้คือ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล http://www.doctor.or.th/article/detail/5368 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562)

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

Executive Chef

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-6-338ZB สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-HOH-6-339ZB พัฒนาและดำเนินการตามแผนธุรกิจ
THR-HOH-6-340ZB พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
THR-HOH-6-341ZB จัดงานประเภทต่างๆ
THR-HOH-6-342ZB พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว
THR-HOH-6-343ZB จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
THR-HOH-6-344ZB บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ
THR-HOH-6-345ZB ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย
THR-HOH-6-346ZB จัดทำรายงานทางการเงิน
THR-HOH-6-347ZB จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-HOH-6-349ZB ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
THR-HOH-6-350ZB บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
THR-HOH-6-351ZB จัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภค
THR-HOH-6-352ZB บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-6-353ZB พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-6-354ZB อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
THR-HOH-6-355ZB เขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-6-356ZB วางแผนและจัดการทำอาหารเมนูจัดเลี้ยง
THR-HOH-6-357ZB ออกแบบแนวคิดหลักของงานเลี้ยงประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-6-358ZB เลือกวิธีการ/ระบบการจัดการงานเลี้ยงที่เหมาะสม
THR-MTQS-427A การจัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ