คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-1-257ZB สื่อสารทางโทรศัพท์
THR-HOH-1-258ZB ทำตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
THR-HOH-1-259ZB ปฎิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
THR-HOH-1-260ZB รับและเก็บรักษาสินค้า
THR-HOH-1-261ZB เขียนข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-1-262ZB ทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว
THR-HOH-1-263ZB รับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว
THR-HOH-1-264ZB ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0078-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ