คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ทำตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไปสารมารถรับและเก็บสินค้า สามารถเขียนข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ สามารถทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว  สามารถรับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

-    มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหาร และ/หรือ ผ่านการอบรม การประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง
-    ไม่เป็นโรคที่กฎหมายกำหนดว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค ดังนี้คือ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล http://www.doctor.or.th/article/detail/5368 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

Cook Helper

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-1-257ZB สื่อสารทางโทรศัพท์
THR-HOH-1-258ZB ทำตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
THR-HOH-1-259ZB ปฎิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
THR-HOH-1-264ZB ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
THR-EIXG-357A รับและเก็บรักษาสินค้า
THR-FGAG-396A เขียนข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ
THR-FTOR-399A ทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว
THR-QPPN-401A รับและจัดเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0106-A : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
CB-0078-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ