คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-5-430ZB ออกแบบรายการอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-431ZB พัฒนาตำรับอาหารฮาลาลใหม่
THR-TCF-5-432ZB จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-5-433ZB เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-5-434ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-435ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-436ZB สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-437ZB ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-5-438ZB สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-439ZB ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร
THR-TCF-5-440ZB กำกับดูแลครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-441ZB กำหนดราคาขายอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-442ZB บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-443ZB ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-444ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-5-445ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-5-446ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-447ZB คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-448ZB ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-449ZB จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-5-450ZB จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ