Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ออกแบบรายการอาหารฮาลาล
1
2
พัฒนาตำรับอาหารฮาลาลใหม่
3
4
5
6
จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
7
8
9
เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
10
11
ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
12
13
14
15
16
17
ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
18
19
20
สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
21
22
23
ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
24
25
26
27
28
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
29
30
31
ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร
32
33
กำกับดูแลครัวอาหารฮาลาล
34
35
36
กำหนดราคาขายอาหารฮาลาล
37
38
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารฮาลาล
39
40
41
42
ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
43
44
45
ตรวจรับวัตถุดิบ
46
47
48
เบิกจ่ายวัตถุดิบ
49
50
ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
51
52
คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
53
54
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
55
56
57
จัดซื้อวัตถุดิบ
58
59
60
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
61
62

ยินดีต้อนรับ