หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-5-432ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20101.01 กำหนดคุณสมบัติวัตถุดิบและส่วนผสม 20101.011 วัตถุดิบและส่วนผสมจะต้องถูกจำแนกเพื่อให้ไม่ขัดต่อกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลได้ 20101.01.01
20101.01 กำหนดคุณสมบัติวัตถุดิบและส่วนผสม 20101.012 วัตถุดิบและส่วนผสมจะต้องถูกระบุแหล่งที่มาได้ 20101.01.02
20101.02 ขนส่งวัตถุดิบและส่วนผสม 20101.021 วิธีการขนส่งวัตถุดิบและส่วนผสมจากผู้ส่งมอบจะต้องถูกกำหนดให้เป็นไปตามหลักการฮาลาล-ฮารอม ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 20101.02.01
20101.02 ขนส่งวัตถุดิบและส่วนผสม 20101.022 ขนส่งวัตถุดิบและส่วนผสมจะต้องมีการควบคุมและตรวจสอบภายในสถานที่ประกอบการ 20101.02.02
20101.03 ตรวจรับและจัดเก็บวัตถุดิบและส่วนผสม 20101.031 วัตถุดิบและส่วนผสมต้องมีการตรวจรับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 20101.03.01
20101.03 ตรวจรับและจัดเก็บวัตถุดิบและส่วนผสม 20101.032 วัตถุดิบและส่วนผสมถูกจัดเก็บตามกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลได้ 20101.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ