หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-5-434ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล 20201.011 อาหารฮาลาลได้รับการวางแผนการควบคุมการผลิตให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 20201.01.01
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล 20201.012 มาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัยอาหารได้รับการเลือกมาใช้อย่างเหมาะสม 20201.01.02
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล 20201.013 วัตถุดิบในการประกอบอาหารฮาลาลถูกกำหนดการใช้และการจัดเก็บอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค 20201.01.03
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล 20201.014 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารฮาลาลถูกกำหนดการใช้และการจัดเก็บอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค 20201.01.04
20201.02 ควบคุมการเตรียมอาหารให้มีความปลอดภัย 20201.021 วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารฮาลาล ถูกตรวจสอบการเตรียมอย่างสะอาดและปลอดภัย 20201.02.04
20201.02 ควบคุมการเตรียมอาหารให้มีความปลอดภัย 20201.022 เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการเตรียมอาหารฮาลาล ถูกตรวจสอบการเตรียมอย่างปลอดภัย 20201.02.01
20201.02 ควบคุมการเตรียมอาหารให้มีความปลอดภัย 20201.023 สถานที่ในการเตรียมอาหารได้รับการตรวจสอบความสะอาดอย่างถูกต้อง 20201.02.02
20201.02 ควบคุมการเตรียมอาหารให้มีความปลอดภัย 20201.024 สุขลักษณะของบุคลากรที่ทำอาหารฮาลาลได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 20201.02.03
20201.03 ควบคุมการปรุงอาหารให้มีความปลอดภัย 20201.031 กรรมวิธีการปรุงอาหารฮาลาลได้รับการควบคุมอย่างปลอดภัย 20201.03.01
20201.03 ควบคุมการปรุงอาหารให้มีความปลอดภัย 20201.032 กรรมวิธีการปรุงอาหารฮาลาลได้รับการตรวจสอบให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 20201.03.02
20201.04 ควบคุมการเก็บอาหารในครัวอาหารฮาลาลให้มีความปลอดภัย 20201.041 ภาชนะ และอุปกรณ์ตลอดถึงสภาวะในการจัดเก็บอาหารได้รับการควบคุมการใช้ให้สะอาดอย่างเหมาะสม 20201.04.01
20201.04 ควบคุมการเก็บอาหารในครัวอาหารฮาลาลให้มีความปลอดภัย 20201.042 สถานที่ในการจัดเก็บอาหารได้รับการควบคุมการใช้อย่างสะอาดและเหมาะสม 20201.04.02
20201.04 ควบคุมการเก็บอาหารในครัวอาหารฮาลาลให้มีความปลอดภัย 20201.043 อาหารฮาลาลได้รับการตรวจสอบการจัดเก็บอย่างความปลอดภัย 20201.04.03
20201.05 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารฮาลาล 20201.051 เอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในอาหารฮาลาลได้รับการจัดทำอย่างถูกต้องและครอบคลุม 20201.05.01
20201.05 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารฮาลาล 20201.052 ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยอาหารได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง 20201.05.02
20201.05 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารฮาลาล 20201.053 ความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารฮาลาลได้รับการถ่ายทอดอย่างครบถ้วนและถูกต้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 20201.05.03
20201.06 ควบคุมการเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 20201.061 อุปกรณ์และเครื่องมือได้รับการตรวจสอบให้สะอาดและปลอดภัย ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 20201.06.02
20201.06 ควบคุมการเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 20201.062 อุปกรณ์และเครื่องมือ ได้รับการจัดเก็บตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 20201.06.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ