หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจรับวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-5-444ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจรับวัตถุดิบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20602.01 ตรวจรับวัตถุดิบอาหารฮาลาล ตามรายการสั่งซื้อ 20602.011 วัตถุดิบถูกตรวจสอบปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายการสั่งซื้อ 20602.01.01
20602.01 ตรวจรับวัตถุดิบอาหารฮาลาล ตามรายการสั่งซื้อ 20602.012 ผลการตรวจรับวัตถุดิบได้รับการรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 20602.01.02
20602.02 จัดเก็บวัตถุดิบอาหาร 20602.021 วัตถุดิบอาหารฮาลาลได้รับการจำแนกตามประเภทออกเป็นหมวดหมู่ 20602.02.01
20602.02 จัดเก็บวัตถุดิบอาหาร 20602.022 สินค้าและวัตถุดิบถูกจัดเก็บภายในสโตร์ของครัวอาหารฮาลาลในสภาวะที่เหมาะสมตามประเภทวัตถุดิบได้อย่างเป็นระบบ 20602.02.02
20602.02 จัดเก็บวัตถุดิบอาหาร 20602.023 สินค้า และวัตถุดิบถูกจัดวางได้สะดวกต่อการใช้งานตามหลักเก็บก่อนใช้ก่อน(FIFO) 20602.02.03
20602.03 ตรวจสอบการเก็บวัตถุดิบอาหารฮาลาล 20602.031 วัตถุดิบอาหารฮาลาลได้รับการตรวจสอบปริมาณการเก็บตามเอกสารที่กำหนดไว้(ก่อนการสั่งซื้อ) 20602.03.01
20602.03 ตรวจสอบการเก็บวัตถุดิบอาหารฮาลาล 20602.032 วัตถุดิบอาหารฮาลาลได้รับการตรวจสอบคุณภาพการเก็บตามเอกสารที่กำหนดไว้(ก่อนการสั่งซื้อ) 20602.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ