หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-5-448ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20504.01 วางแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20504.011 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือหัวข้อการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในครัวอาหารฮาลาลถูกกำหนดได้อย่างเหมาะสม 20504.01.01
20504.01 วางแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20504.012 วิธีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาลถูกเลือกได้อย่างเหมาะสม 20504.01.02
20504.01 วางแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20504.013 แผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารถูกเขียนได้อย่างเหมาะสม 20504.01.03
20504.02 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20504.021 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 20504.02.01
20504.02 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20504.022 การฝึกอบรมถูกควบคุมการให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ 20504.02.02
20504.03 ประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20504.031 แบบประเมินการฝึกอบรมได้รับการจัดทำ 20504.03.01
20504.03 ประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20504.032 ผลการฝึกอบรมถูกสรุปได้ถูกต้อง 20504.03.02
20504.03 ประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล 20504.033 ผลการจัดฝึกอบรมและให้ข้อเสนอแนะได้รับการวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาการฝึกอบรมในครั้งต่อไปได้ 20504.03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ